Aandacht voor gevaarlijke fietsroutes

De Nieuwkoopseweg is vooral gevaarlijk voor fietsers van en naar jeugdcentrum de Notelaer.

‘Gelukkig op de fiets’ is de titel van het fietsbeleidsplan van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Maar lang niet alle fietsers zijn zo gelukkig. Er zijn verschillende knelpunten die gevaarlijk kunnen worden genoemd en waar de gemeente in de komende tijd hard aan wil werken om de situatie te verbeteren. Maar niet alles kan tegelijk, waarschuwde wethouder Frank van Kuppeveld donderdagavond bij de behandeling van het fietsplan in de gemeenteraad.

Van Kuppeveld verving Ilona Jense, die portefeuillehouder verkeer is. De vervangende wethouder kon zijn lol op, want vanuit de raad werden maar liefst vier moties ingediend, waarvan er drie opriepen om een specifieke gevaarlijke fietsroute met voorrang aan te pakken. Zo wil de PPN dat de verkeerssituatie op de Sportlaan bij ’t Stanislas en de rotonde met de Noordweg en de Nootdorpseweg snel worden verbeterd, want daar doen zich geregeld gevaarlijke situaties voor als de school uitgaat en er drommen leerlingen op de fiets naar huis gaan.

D66 vroeg aandacht voor de gevaarlijke situatie voor fietsers op de Nieuwkoopseweg bij het jeugdcentrum de Notelaer. Ook het jeugdcentrum zelf roept al jaren dat de situatie voor het fietsverkeer daar dringend moet worden verbeterd. Verder diende Eerlijk Alternatief een motie in waarin werd opgeroepen om wandelpaden te maken langs enkele fietsroutes, zoals op de Oudeweg in Nootdorp en op de Hofweg tussen het metrostation en Van der Valk.

Sympathiek

De wethouder vond al deze moties ‘sympathiek’ en de gevaarlijke routes die er in werden beschreven herkende hij zeker. Ze staan allemaal in de planning om de komende jaren te worden aangepakt, maar het werkt natuurlijk niet als álles met voorrang moet worden gedaan, hield hij de raad voor. Vaak is er eerst overleg met betrokkenen nodig. Zo zijn er over de situatie op en rond de Sportlaan gesprekken gaande met het Stanislascollege. Die moeten eerst goed worden afgerond voor er plannen kunnen worden gemaakt voor verbeteringen.

Gemeentebelangen kwam met een motie met een iets andere strekking. Deze partij wil dat goed wordt gemonitord hoe het aantal ongelukken met fietsers zich ontwikkelt. Dat zegde de wethouder toe. “Daar zien we een stijgende lijn en die moet natuurlijk naar beneden worden omgebogen. Daarom werken we ook aan al die verbeteringen”, aldus de wethouder.

Namens het college wist hij de raad gerust te stellen dat er veel aandacht is voor de belangrijkste knelpunten en dat ze zoveel mogelijk worden aangepakt, maar dus niet allemaal tegelijk. Dat viel in goede aarde, want na alle discussie werden een voor een alle moties weer ingetrokken.

Speeltje

Het fietsplan werd uiteindelijk met bijna algemene stemmen aangenomen. Alleen Trots stemde tegen, volgens Van Zielst vanwege het ‘speeltje van de MRDH’ dat in het fietsplan wordt genoemd en waar zijn partij geen cent voor wil uittrekken. Hij doelde op de metropolitane fietsroutes waarvan er twee door Pijnacker-Nootdorp zullen gaan, zoals de snelle fietsroute van Pijnacker naar Den Haag, die vooral voor forenzen een prachtig alternatief kan zijn voor de auto.

Trots ziet daar niets in; weggegooid geld, betoogde Van Zielst al eerder in de raad. Voor een deel zal dat ook komen omdat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag de aanjager is van deze snelle fietsvoorzieningen. En Trots is nu eenmaal mordicus tegen de MRDH, in zijn ogen een niet-democratisch orgaan dat steeds meer taken naar zich toe probeert te trekken. Dat was donderdagavond al eerder aan de orde gekomen toen het ging over een tussenevaluatie van de MRDH.

Van Zielst stemde overigens aan het eind van de avond wél in met de benoeming van burgemeester Björn Lugthart als lid van het Algemeen Bestuur van diezelfde MRDH.

Het bestuur van De Notelaer dringt er al jaren bij de gemeente op aan dat iets gedaan wordt aan de bereikbaarheid per fiets vanaf de Nieuwkoopseweg.
Een ander gevaarlijk punt voor fietsers: de rotonde bij de Sportlaan en de Noordweg, vooral vanwege het vele fietsverkeer van en naar ’t Stanislas.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.