Bezwaar blijft tegen appartementen Scheg

Bewoners van de Oudlaan, de Dreeslaan en omliggende straten in Pijnacker-Noord zijn nog steeds boos over de plannen voor de nieuwe woonwijk De Scheg, in het gebied tussen de lijn van de Randstadrail en de Vlielandseweg en Nieuwkoopseweg. Met name de appartementen die gepland staan direct langs het tracé van de Randstadrail en dus tegenover hun wijkje, zijn hen een doorn in het oog.

De bewoners, die eerder hun visie hadden ingediend op het voorontwerp van het bestemmingsplan, zijn er vooral woedend over dat het college van B & W hun bezwaren toen had afgedaan als een voorbeeld van ‘not in mij backyard’, en daar wilde het college om alleen al om die reden geen gevolg aan geven.

Onbehoorlijk

Nu het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen hebben de betrokkenen opnieuw de gelegenheid gekregen om hun bezwaren in te brengen. Dat hebben ze dan ook gedaan. In niet mis te verstane bewoordingen hekelen ze het feit dat het college hun eerdere visie als ‘NIMBY’ had afgedaan. Onbehoorlijk en onprofessioneel, schrijven enkele reclamanten, die zeggen mede namens andere bewoners te reageren.

De indieners van de bezwaren zijn bang dat hun uitzicht wordt belemmerd en dat ze geluidoverlast krijgen door weerkaatsing van het geluid van de Randstadrail tegen de appartementengebouwen. Ze zijn ook bang dat hun wijk minder rustig wordt, omdat er 350 nieuwe woningen in De Scheg worden gebouwd. Ze pleiten er opnieuw voor om de appartementen te verplaatsen naar het midden van het gebied.

Afwijzend

De locatie van de Scheg gezien vanaf de zijde van de Katwijkerlaan. De Randstadrail is net te zien op de achtergrond. Daarachter wonen de indieners van de zienswijzen.

Het college van B & W reageert opnieuw afwijzend op de bezwaren van de bewoners van de aangrenzende woonwijk. Verplaatsing naar het midden van het gebied doet afbreuk aan de kwaliteit van het gehele plan voor De Scheg, aldus het college. De appartementengebouwen, die maximaal vijf lagen hoog worden, komen in een ecologische groenzone aan de zijde van de Randstadrail. Daardoor is de woonkwaliteit van de appartementen in deze groene zone hoger dan wanneer ze in een stedenbouwkundige setting zouden komen, wat zou gebeuren als ze in het midden van de locatie zouden worden gebouwd.

Maar ernstiger nog is dat het aantal woningen, waaronder sociale huurwoningen, dat in De Scheg kan worden gebouwd, afneemt. Ook leidt verplaatsing van de appartementengebouwen tot minder groen. De ecologische zone die in het plan is beoogd komt onder druk te staan.

Het college noemt nog meer argumenten waarom verplaatsing van de appartementen onwenselijk is, waaronder de waterhuishouding in het gebied en het evenwicht van hoog naar laag in de wijk. Al met al moet meer waarde worden gehecht aan het algemeen belang (voldoende sociale woningbouw, aantal woningen, de stad-landverbinding en de ecologische zone), vindt het college.

Zoveel mogelijk woningen

In december moet de gemeenteraad het definitieve bestemmingsplan voor De Scheg vaststellen. Kort voor de zomer bleek bij de behandeling van het voorontwerp in de gemeenteraad al, dat veel fracties de bezwaren van de omwonenden wel begrijpen, maar dat de grote behoefte aan zoveel mogelijk woningen voor hen zwaarder weegt. Alleen Gemeentebelangen en Trots wilden wel aan de bezwaren van de omwonenden tegemoet komen.

Gemeentebelangen vond dat er sowieso teveel woningen komen in de nieuwe wijk en Trots pleitte ervoor om de appartementengebouwen verder van de Randstadrail af te bouwen.

De appartementen zijn gepland aan de andere kant van de Randstadrail, tegenover het woonwijkje rond de Oudlaan en de Dreeslaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *