Cruciale weken voor centrum Pijnacker

Vooral de ontwikkeling van de Rabolocatie heeft veel reacties en bezwaren van omwonenden opgeleverd.

Het is een beslissende periode voor de toekomst van het centrum van Pijnacker. In de komende weken buigt de gemeenteraad zich over de gewenste ontwikkeling van het hart van het dorp voor de komende tien jaar. Daarin zitten ook belangrijke besluiten over de nieuwbouw op de plek van het oude Rabokantoor, de concentratie van de detailhandel en de horeca en de gewenste ontwikkeling in de straten rond het centrum. 

Al die zaken en nog een paar meer worden vastgelegd in het nieuwe bestemmingsplan, dat eind deze maand definitief door de gemeenteraad zal worden vastgesteld.

Aan dat bestemmingsplan wordt al enkele jaren gewerkt. Al in 2015 is een zogenaamde visieverkenning gemaakt, en al vanaf dat moment zijn bewoners en ondernemers uitgenodigd om mee te denken en hun wensen op tafel te leggen. Vanaf die periode is er veel discussie geweest. Dat ging vooral over de Rabolocatie, maar ook over de wens van de gemeente om detailhandel te concentreren en over de zogenaamde papieren detailhandel – locaties die nog wel als detailhandel in het bestemmingsplan staan maar waar inmiddels andere functies aan zijn gegeven. Die papieren detailhandel wil de gemeente niet meer in het nieuwe bestemmingsplan laten terugkeren.

Rabolocatie

De nieuwbouwplannen voor de Rabolocatie hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat de gemoederen, vooral bij omwonenden van het oude gebouw, hoog opliepen. De verplichtingen die de gemeente heeft ten opzichte van projectontwikkelaar ABB spelen hierin zeker een rol.

Voor ABB is het van belang dat er nieuwbouw komt die zo gunstig mogelijk is qua exploitatie, dus die zoveel mogelijk huuropbrengsten oplevert. Maar verschillende varianten die daarbij pasten leverden bij omwonenden veel bezwaren op, vooral door de hoogte die het nieuwe gebouw zou krijgen.

Vierhoog op de hoek

Veel insprekers tijdens een hoorzitting over het centrum van Pijnacker.

Uiteindelijk heeft de gemeenteraad in meerderheid gekozen voor de variant met drie grondgebonden woningen naast de bestaande woonbebouwing aan het Emmapark, voor woningen aan de Stationsstraat en winkels met daarboven appartementen met ten hoogste vier bouwlagen op de hoek van de Julianalaan. De grens van de nieuwe bebouwing komt ongeveer gelijk te liggen met (het verlengde van) de gevel van het huidige Rabobankpand.

Inmiddels heeft de gemeente met de ontwikkelaar een overeenkomst gesloten over de ontwikkeling op basis van deze uitgangspunten. Aan de uitgangspunten voor de locatie zal voor het uiteindelijk bestemmingsplan, waar de raad dus de komende weken over beslist, weinig meer veranderd kunnen worden, ook al zijn omwonenden zeker nog niet allemaal tevreden.

Inspraak

Aan de hand van de inspraak en de zogenaamde zienswijzen die na het ter inzage leggen van het ontwerpplan zijn binnengekomen is er toch hier en daar nog wel wat veranderd. Zo hebben sommige eigenaren van panden die de gemeente niet meer voor detailhandel wilde bestemmen daartegen met succes geprotesteerd. Ook ingediende zienswijzen tegen het plan voor een appartementengebouw op de hoek van de Emmastraat en het Emmapark hebben ertoe geleid dat deze ontwikkeling eerst verder zal worden onderzocht. Het college had die ontwikkeling in het bestemmingsplan al willen inbouwen, maar dat is er dus voorlopig uitgehaald.

Ook de mogelijkheid die werd opengehouden om in de toekomst een andere bestemming te geven aan de locatie van de Plus-supermarkt aan het Hazelaarplein is geschrapt. Uit overleg met de eigenaar van de supermarkt is gebleken dat het zeer onwaarschijnlijk is dat deze locatie een andere functie zal krijgen.

Besluiten

Komende donderdag krijgt de gemeenteraad in de beeldvormende vergadering de gelegenheid om uitleg te vragen aan het college over de voorstellen zoals die er nu liggen. Op 20 september is de oordeelvormende vergadering, en nog een week later zal het bestemmingsplan worden vastgesteld.

Bezwaarmakers die het nog steeds niet eens zijn met de plannen en die eerder een zienswijze hebben ingediend, hebben daarna nog de gelegenheid om bezwaar te maken bij de Raad van State.

Lees ook: Gemeentebelangen wil inzage in contract met ABB

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *