Geen boodschap aan Nimby-bezwaren

Op deze locatie, gezien vanaf de Vlielandseweg, komt de nieuwe woonwijk de Scheg. Het tracé van de Randstadrail is te zien op de achtergrond.

De plannen voor de nieuwe woonwijk De Scheg, op de wigvormige locatie tussen de Randstadrail langs Pijnacker-Noord, de Vlielandseweg en het Molenpad in Pijnacker, zorgen voor veel onrust bij bewoners van de Oudlaan, de Dreeslaan en de achterliggende straten. Zij hebben massaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid om inspraakreacties in te sturen tegen het voorontwerp van het bestemmingsplan. Dat heeft vanaf november ter inzage gelegen.

Ongeveer tweederde van de 41 inspraakreacties gaan over de appartementengebouwen, die gepland zijn aan de kant van het tracé van de Randstadrail, dus tegenover de laagbouw van Pijnacker-Noord. De bewoners maken bezwaar tegen het verlies van hun vrije uitzicht en velen zijn ook bang voor overlast van geluid van de metro dat via de appartementen weerkaatst, en het verlies van zonlicht. Veel van de insprekers vragen om de appartementen wat meer naar het midden in de nieuwe wijk te plaatsen, in de richting van de Vlielandseweg.

Not in my backyard

In de beantwoording van deze inspraakreacties kiest het college van B & W voor een benadering die door veel van de insprekers wellicht als nogal bot kan worden ervaren. De reacties van de inwoners geven volgens het college voeding aan de conclusie ‘not in my backyard’. En daar heeft de gemeente geen boodschap aan, zo valt te lezen in de nota van beantwoording: “De gemeente is erop gericht om geen gevolg te geven aan insprekers/belangen die te herleiden zijn tot ‘not in my backyard’ en handhaaft de situering van de gestapelde bouw langs de Randstadrail in het ontwerpbestemmingsplan.”

In de beantwoording op de verschillende zienswijzen staat het er wat vriendelijker, al komt de conclusie op hetzelfde neer. Het college wijst erop dat niemand een absoluut recht op vrij uitzicht heeft. Zeker in dit deel van het land, waar veel mensen op een beperkte ruimte bij elkaar wonen, moet er rekening worden gehouden met veranderingen in de woonomgeving. Er heeft een zorgvuldige afweging van belangen plaatsgevonden, en ‘dat heeft er in dit geval toe geleid dat het individuele belang ondergeschikt is aan het algemeen belang’.

Behoefte aan woningen

Dat laatste wordt onderschreven door de gemeenteraad. Tijdens de beeld- en oordeelvorming over het ontwerpbestemmingsplan voor De Scheg toonden verschillende fracties wel begrip voor de bezwaren van de bewoners, maar de grote behoefte aan woningen weegt zwaarder.

De raadsleden lieten zich ook overtuigen dat de gestapelde woningen aan de kant van de Randstadrail moeten komen. Dat sluit beter aan bij de bebouwing aan de andere kant van het spoortracé. In de rest van de nieuwe woonwijk lopen de bouwhoogten dan juist af in de richting van het landelijke gebied.

Alleen de fracties van Gemeentebelangen en Trots wilden wel aan de bezwaren van de bewoners tegemoet komen. Ina Mantjes (Gemeentebelangen) vond dat er sowieso teveel woningen en te hoge flats zijn geprojecteerd in de nieuwe wijk, en Harald van Zielst (Trots) pleitte ervoor om de appartementengebouwen wat verder van de Randstadrail af te bouwen.

In beroep

Donderdag neemt de gemeenteraad een besluit over het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan. Belanghebbenden krijgen daarna nogmaals de gelegenheid om hun visie kenbaar te maken. Ook kunnen ze in laatste instantie nog in beroep bij de Raad van State.

Bewoners van de Oudlaan, Dreeslaan en omliggende straten in Pijnacker vinden dat hun vrije uitzicht wordt verpest als aan de andere kant van het metrotracé appartementen komen.
De nieuwe woonwijk komt tot aan het fietspad van het Molenpad, op de achtergrond op de foto.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *