Gemeente houdt nog meer geld over

Pijnacker-Nootdorp houdt nog meer geld over dan verwacht.

De gemeentelijke financiën van Pijnacker-Nootdorp staan er florissant voor. Over het afgelopen jaar heeft de gemeente ruim twee keer zoveel geld overgehouden dan in november al was voorzien.

Ook de vooruitzichten voor 2019 en de jaren daarna zijn gunstig: de meerjarenbegroting laat uitsluitend zwarte cijfers zien. Daarom stellen B & W een lastenverlichting voor de inwoners voor.

Uit de jaarrekening over 2018, die het college van B & W dinsdag heeft gepresenteerd, blijkt dat het boekjaar is afgesloten met een overschot van ruim 4,7 miljoen euro. Dat komt voor een groot deel door winsten op de grondexploitaties. Daarbij gaat het om gronden die de gemeente in eigendom had en die zijn verkocht ten behoeve van de woningbouw en voor bedrijventerreinen.

Jeugdzorg flink duurder

Er waren ook tegenvallers in 2018. Zo zijn de kosten van het sociaal domein — bijstandsuitkeringen, jeugdhulp, persoonsgebonden budgetten — negen ton hoger uitgevallen dan was voorzien. Vooral de overschrijdingen in de jeugdzorg zijn aanzienlijk; een probleem dat in het hele land wordt gesignaleerd.

Het geld dat de gemeente overhoudt uit 2018 vloeit naar de algemene reserve, maar het college van B & W stelt de gemeenteraad voor om een deel van dat overschot te gebruiken voor eenmalige investeringen. B & W willen ruim 9 ton bestemmen voor onder andere het duurzaamheidsbudget, cultuur, het actieplan om geluidsoverlast aan te pakken, het plan van aanpak voor statushouders en voor een bestemmingsreserve voor de verbinding tussen de Groenzoom en het Balijbos.

Lagere lasten

Ook de meerjarenbegroting voor de komende jaren ziet er goed uit, blijkt uit de Kadernota. Pijnacker-Nootdorp houdt volgens de cijfers die nu bekend zijn in de periode tot en met 2023 steeds geld over. Daarom stelt het college aan de gemeenteraad voor om de inwoners mee te laten profiteren. Er is twee ton per jaar voorgesteld voor lastenverlichting, via verlaging van de onroerendezaakbelasting of door het afschaffen van de hondenbelasting. De gemeenteraad mag hier een keuze in maken.

Het college wil in de komende jaren ook geld uittrekken voor investeringen in het groen, de vervanging van de Jan Janssenhal en de aanstelling van twee extra handhavers. Ook de plannen voor CulturA & Zo en de opknapbeurt voor het Raadhuisplein zijn in de kadernota opgenomen.

  1. Tja, kan best, mijn WOZ ging ooeens met 35% omhoog toen, (???), 20% meer dan de duurste gemeente (Adam). Reclameren geen enkele zin, kan de gemeente gewoon doen. Zo cre-eer je geld.

  2. Mag ik alstublieft handen zien voor verlaging van de OZB? Man, man, die paar mensen die profiteren van afschaffen hondenbelasting zijn niets in vergelijking met het aantal mensen wat van een OZB-verlaging geniet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *