Gemeenteraad kiest uit twee kandidaten

Pijnacker-Nootdorp Actueel is niet de enige kandidaat die zich bij het Commissariaat voor de Media heeft gemeld om voor de komende vijf jaar aangewezen te worden als lokale omroep voor Pijnacker-Nootdorp. Ook de huidige lokale omroep, Stichting Omroep Pijnacker-Nootdorp, heeft zich bij het Commissariaat aangemeld. Dit overheidsorgaan zal ergens in de zomer de licentie aan een van beide kandidaten toewijzen.

In het traject dat voor deze toewijzing wordt gevolgd is een advies van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp zwaarwegend. De gemeenteraad moet eerst vaststellen of de kandidaten voldoen aan de Mediawet en ook moet de raad een gemotiveerd voorkeursadvies uitbrengen over de vraag welke van de twee aanvragers het best in staat wordt geacht om de functie van lokale omroep voor Pijnacker-Nootdorp te vervullen.

De procedure

Het college van B & W laat het oordeel over aan de gemeenteraad. Burgemeester en wethouders concluderen dat beide aanvragers voldoen aan de wettelijke voorwaarden en ook allebei in staat worden geacht om als lokale publieke media-instelling hun functie uit te voeren. Het college spreekt dus zelf geen voorkeur uit.

De gemeenteraad zal zijn besluit nemen tijdens de gebruikelijke raadscyclus van beeld- en oordeelsvorming en daarna besluitvorming. In de beeld- en oordeelvormende raadsvergadering van 16 juni krijgen de beide aanvragers de gelegenheid om hun plannen toe te lichten. De raadsleden kunnen daar ook vragen over stellen, zowel aan de aanvragers als aan de wethouder cultuur, waar de lokale omroep onder valt. Vervolgens komt het onderwerp terug in de oordeelvormende vergadering op 23 juni, waarna tenslotte in de raadsvergadering van 30 juni een besluit wordt genomen over het advies dat aan het Commissariaat wordt uitgebracht.

Formeel moet het advies van de gemeenteraad voor 30 juni 2022 bij het Commissariaat voor de Media binnen zijn. Omdat de gemeenteraad pas op die datum een besluit neemt over het advies, wordt die termijn niet precies gehaald, maar dat zal in de verdere procedure geen problemen opleveren.