Houtstook installatie: het college is aan zet

COMMENTAAR | De vele bezwaarschriften die bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn ingediend tegen de voorgenomen bouw van een houtstookinstallatie bij een tuindersbedrijf aan de Molenweg zijn in de afgelopen weken beoordeeld door de onafhankelijke Commissie Behandeling Bezwaarschriften. Die commissie heeft donderdag haar advies uitgebracht. Dat advies is helder: het college van B & W moet het besluit rond de omgevingsvergunning heroverwegen, en die aangevraagde vergunning moet dan worden geweigerd.

Dat advies laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Om meerdere redenen is de voorgenomen bouw van de houtstookinstallatie in strijd met het bestemmingsplan, zegt de commissie. Alleen al om die reden had de vergunning voor het bedrijfsgebouw niet mogen worden afgegeven. Ook andere argumenten die in de bezwaarschriften naar voren zijn gebracht zijn door de commissie gegrond verklaard.

Het college van B & W is nu aan zet. Dat zal in de komende weken het besluit rond de vergunning heroverwegen. Bij die heroverweging moet rekening worden gehouden met alle belangen, aldus de verklaring vanaf de derde etage van het gemeentekantoor. Dat laatste wordt nog een hele klus. Naast de belangen van de omwonenden, die zich nu verheugen over het feit dat hun bezwaren op belangrijke punten gegrond zijn verklaard, zijn er óók de belangen van de initiatiefnemers van de houtstookinstallatie. Deze ondernemers, verenigd in BW Stook, hebben er alle belang bij dat hun initiatief door kan gaan.

HET VALT NIET GOED in te zien hoe het college van B & W een besluit kan nemen dat aan de bezwaren van beide partijen tegemoet komt. Wat de Commissie Behandeling Bezwaarschriften betreft hoeft dat ook niet: dat orgaan vindt dat de vergunning voor de bouw niet mag worden afgegeven. Dat is een zwaarwegend advies. Jazeker: burgemeester en wethouders kunnen dat nog altijd naast zich neerleggen. Men zou de gemeenteraad zelfs kunnen voorstellen om het bestemmingsplan te veranderen, zodat de houtstookinstallatie wél past. Je kunt het je haast niet indenken dat het college dat zal doen, maar het is natuurljk wel een mogelijkheid.

Als de gemeenteraad daar al mee zou instemmen — gezien de reacties in de lokale politiek van de afgelopen tijd lijkt dat niet goed denkbaar —  dan nog volgt daarmee de lange weg die hoort bij het wijzigen van een bestemmingsplan, zoals zienswijzen, inspreekbijeenkomsten, nieuwe bewaarschriften en uiteindelijk misschien zelfs de gang naar de Raad van State. Als het zo ver zou komen, dan hebben de belanghebbenden met de uitspraak van de commissie in elk geval een ijzersterk wapen in handen.

KOMT HET ADVIES van de commissie als een verrassing? De omwonenden menen van niet: zij hadden niet anders verwacht. Ook verschillende fracties in de gemeenteraad zijn niet verrast. Zij zien in het advies de bevestiging van hun gelijk. Maar de initiatiefnemers hadden dit zeker niet verwacht en ook voormalig gemeenteraadslid Hans Voerknecht, die zich sinds het verlies van zijn raadszetel manifesteert als ‘freelance politiek verslaggever’, zal hebben moeten slikken toen hij het advies las. Hij had onlangs nog betoogd dat niemand de vele bezwaarden durfde te vertellen dat de bezwarencommissie korte metten zou maken met hun argumenten. Hij voorspelde ook dat de hele discussie rond de houtstookoven alleen maar zou leiden tot verdere ondergraving van het vertrouwen in de overheid.

Zoals het zich nu laat aanzien is misschien het tegendeel het geval. De uitstekende manier waarop de hoorzittingen zijn verlopen, de ruimte die de commissieleden de omwonenden hebben gegeven om hun argumenten op tafel te leggen en de zorgvuldige beoordeling van de bezwaarschriften kunnen er misschien zelfs toe bijdragen dat inwoners merken dat meedenken en goed onderbouwd je mening geven er in Pijnacker-Nootdorp wél toe doen, dat de lokale overheid dan wel degelijk naar je luistert en je belangen als inwoner mee afweegt.

Maar voor die conclusie is het nog net iets te vroeg: eerst nog even het besluit van het college afwachten.

Paul Houkes

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *