Korting dreigt op subsidie jongerenwerk

De kosten van het sociaal domein, en dan met name jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning, lopen zo ver op dat bezuinigingen onvermijdelijk worden.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp denkt serieus na over het korten van de subsidie voor het jeugd- en jongerenwerk en Team4Talent, als onderdeel van de omvangrijke bezuinigingsoperatie op het sociaal domein. De kosten voor de jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning en participatie lopen steeds verder op. Daarom moet voor volgend jaar al driekwart miljoen worden bezuinigd en in de periode daarna zelfs een en een kwart miljoen per jaar. Een bezuiniging op subsidies is onvermijdelijk, aldus B & W.

Het college stuurde onlangs een pakket maatregelen naar de raad onder het motto ‘Sociaal Domein, Doen wat Werkt’. Daarin zijn de bezuinigingen opgenoemd die het college wil doorvoeren om de kosten weer beheersbaar te maken. Het gaat daarbij onder meer om het beperken van de dure tweedelijnszorg in de Wmo en de jeugdzorg, kritisch kijken naar nieuwe aanvragen en een betere controle op de rechtmatigheid van het gebruik van zorggelden.

Preventie

B & W willen ook bezuinigen op de kosten van preventie. Onderdeel daarvan zijn subsidies. Gezien de kostenontwikkeling voor de komende jaren is aan een bezuiniging daarop niet te ontkomen, liet het college aan de raad weten. Op welke subsidies kan worden bezuinigd, daarover was in het pakket aan maatregelen nog niets te lezen. Wethouder Hanneke van de Gevel komt hiervoor aan het eind van het jaar, bij de behandeling van de programmabegroting, met een separaat voorstel.

Maar inmiddels is wel duidelijk geworden waar het college aan denkt. In een brief aan de minister van Financiën, waarin de gemeente Pijnacker-Nootdorp (net als veel andere gemeenten) aandringt op compensatie voor de sterk oplopende kosten voor jeugdzorg en Wmo, wordt de mogelijke bezuiniging op het jeugd- en jongerenwerk met zoveel woorden genoemd.

Het college schrijft aan de minister: “Omdat het voor de komende jaren onmogelijk is de oplopende kosten binnen de gemeentelijke begroting op te vangen zullen ook wij maatregelen moeten nemen die onze inwoners direct raken. In eerste instantie betreft het maatregelen die direct de kwaliteit van jeugdzorg en voorzieningen vanuit de WMO negatief beïnvloeden. Echter zullen we ook bredere maatregelen moeten nemen, wij denken dan aan het stoppen van subsidies voor preventief jeugd- en jongerenwerk en subsidies voor combinatiefunctionarissen voor sport en cultuur.”

Niet uitsluiten

In een reactie laat een woordvoerder op het gemeentekantoor weten dat daar inderdaad aan wordt gedacht, al wordt het nu wat meer omfloerst geformuleerd dan in de brief aan de minister het geval is: “Op zich zijn er nog geen plannen uitgewerkt om op de genoemde subsidies te korten, maar we kunnen ook niet uitsluiten dat zij bij de verdere uitwerking van plannen in beeld komen.”

De gemeente geeft geen antwoord op de vraag welke werkzaamheden van het jeugd en jongerenwerk en de combinatiefunctionarissen van Team4Talent dan niet meer kunnen worden gedaan en hoeveel fte’s hiermee in Pijnacker-Nootdorp gemoeid zijn.

In de brief aan de minister, een standaard brief van meerdere gemeenten die telkens lokaal wordt ingekleurd, uit het college zijn zorgen over de financiële situatie van de gemeente en over het feit dat het Rijk nauwelijks concrete maatregelen heeft genomen om de gemeenten rond de coronacrisis en met betrekking tot de oplopende kosten voor het sociaal domein financieel tegemoet te komen.

De gemeenteraad spreekt op 9 juli in een extra beeld- en oordeelvormende vergadering over de kosten van het sociaal domein. De fractie van de VVD had hiervoor een agenderingsverzoek ingediend. Twee dagen eerder, op 7 juli, heeft de raad een oordeelvormende vergadering over de kadernota. In die discussie zal de vraag ook zeker aan de orde komen of en in hoeverre er bezuinigd moet worden op het sociaal domein.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *