Kosten jeugdhulp rijzen de pan uit

Er is veel aandacht voor goede zorg voor kinderen die het moeilijk hebben, maar de kosten ervan lopen uit de hand.

Volgens de meest recente cijfers van het inkoopbureau, dat voor tien gemeenten in de regio Haaglanden contracten afsluit met zorgverleners in de jeugdhulp, is het aantal kinderen in Pijnacker-Nootdorp dat ambulante jeugdzorg krijgt in het afgelopen jaar gestegen met 3,6%. De kosten zijn in 2018 met bijna 11% gestegen. De gemeente was daar afgelopen jaar meer dan 9 miljoen euro aan kwijt.

Dat Pijnacker-Nootdorp grote bedragen moet neertellen voor de jeugdhulp was al wel bekend, maar het probleem wordt dus wel steeds groter. In de programmabegroting voor dit jaar, die in november door de gemeenteraad is vastgesteld, was al genoemd dat in 2017 een op de tien kinderen een of andere vorm van jeugdhulp kreeg. Daarbij kan het gaan op opvoedondersteuning en hulp aan jongeren die met zichzelf in de knoop zitten of die te kampen hebben met psychische problemen.

De gemeente had er al rekening mee gehouden meer geld kwijt te zijn aan de jeugdhulp. Daarvoor was voor dit jaar en later al meer geld uitgetrokken. Uit de cijfers die nu naar buiten komen blijkt dus dat dat extra budget dus geen overbodige luxe is geweest.

Een deel van de bedragen die de gemeente kwijt is aan jeugdhulp wordt vergoed vanuit Den Haag, maar omdat de rijksoverheid hier sterk op heeft bezuinigd schiet de gemeente daar veel geld bij in.

Zorgelijk

Het college van B & W vindt de grote toename van de uitgaven voor de jeugdhulp een zorgelijke ontwikkeling, staat in de beantwoording van weer een serie vragen, die door de meeste fracties in de gemeenteraad zijn gesteld.

Wethouder Hanneke van de Gevel.

Die vragen spitsen zich toe op een recent artikel in het blad Binnenlands Bestuur, waarin wethouder Hanneke van de Gevel (Sociaal Domein) werd geciteerd. In het artikel werd onder andere genoemd dat zorginstellingen in Pijnacker-Nootdorp spreekuren op scholen houden, en dat dit een van de oorzaken zou kunnen zijn van de toename van het aantal verwijzingen naar de jeugd-GGZ. Van de Gevel noemde dit in het artikel, en ook in een mondelinge beantwoording in de gemeenteraad, een ongewenste ontwikkeling.

In antwoord op de aanvullende vragen vanuit de raad schrijft het college van B & W nu, ‘met zekerheid’ te weten in welke wijken relatief veel jeugd-GGZ cliënten wonen en ook op welke scholen adviseurs van jeugdzorgaanbieders actief zijn in de vorm van consultatie. Namen wil het college echter niet noemen, omdat B & W hen beschouwen als ‘maatschappelijke partners’ die ‘allen het beste voor hebben met het kind’.

Rapportage

Dat de kosten van hulp aan kinderen beneden de 18 jaar dus flink uit de hand lopen en ook hoger zijn dan in andere gemeenten in de regio, wordt uit de beantwoording van de schriftelijke vragen wel duidelijk. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een rapportage van het inkoopbureau over de kostenstijging. Via dat rapport zal de gemeenteraad verder over de getallen worden geïnformeerd, aldus B & W.

De gemeente probeert meer grip te krijgen op de kosten voor de jeugdhulp. Zo worden in navolging van andere gemeenten ondersteuners ingezet bij de huisartsen, die laagdrempelig en dus goedkoper hulp kunnen bieden wanneer er geen specialistische hulp nodig is. Met deze aanpak is het ook gemakkelijker om naar de volledige gezinsproblematiek te kijken, zodat bijvoorbeeld ook schuldproblematiek kan worden meegenomen.

  1. Pijnacker-Nootdorp heeft in de kosten jeugdzorg juist een lagere stijging dan onze andere gemeenten in Haaglanden, nl 7 procent ten opzichte van 15 procent stijging.
    Zelf maak ik deel uit van een Raad van Toezicht in een jeugd-GGZ organisatie. Ik zie zowel de voordelen als nadelen van marktwerking. Dat de kosten zouden stijgen, was door velen (waaronder ik) al voorspeld bij de invoering van de decentralisatie. Er is een helicopterview voor nodig om kostenbesparing in de zorg, dus ook jeugdzorg en jeugd-GGZ, te bewerkstelligen.
    Dan is samenhang in het Sociale Domein een vereiste. Dat besef is in onze gemeente gelukkig aanwezig. Integrale aanpak zal de sleutel worden van de aanpak in dit probleem.

  2. In een artikel van mij ruim 5 jaar geleden stel ik het volgende: “De op komst zijnde taken van de overheid, die overgeheveld worden naar de gemeente, is een enorm grote operatie. Een proces dat deskundig ondersteund moet worden. Niet alleen in kwalitatieve zin (wordt er na 1-1-2015 nog wel goede zorg geboden?), maar ook zal er op financieel terrein zorgexpertise moeten zijn.” Tevens stel ik: “We mogen niet uitsluiten dat er de komende jaren op allerlei terreinen een groter beroep gedaan gaat worden op een vorm van zorg.”. Bron: http://www.eerlijkalternatief.nl/nieuws/maart-2014/nummer_negentien_schrijft_zorg_goede_handen/

  3. We kunnen het als zorgwekkend zien maar aan de andere kant ook als positief ervaren. Doordat hulpverlening nu gedecentraliseerd is, zijn de lijnen korter waardoor mensen eerder hulp zullen vragen en problemen eerder aan het licht komen waardoor er allerlei verschrikkelijke noodsituaties voorkomen kunnen worden. “Vroeger” kwamen mensen misschien minder snel in contact met jeugdzorg doordat de drempel hoger was en waren de cijfers dan wel lager maar de problemen groter of misschien wel even groot als nu maar niet inzichtelijk? Hoe zijn de cijfers van noodsituaties nu tov vorige jaren? Zijn deze gedaald? Dan denk ik namelijk dat gemeente pijnacker-nootdorp het heel goed doet 😉

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *