Meer mensen uit bijstand aan het werk

De gemeente wil zoveel mogelijk mensen met een bijstandsuitkering aan een baan helpen.

Met een ambitieus programma gaat Pijnacker-Nootdorp inwoners die nu rond moeten komen van een bijstandsuitkering aan een betaalde baan helpen. Het college van B & W wil daar extra geld voor uittrekken. Bovenop het participatiebudget van een half miljoen moet er volgend jaar nog bijna een kwart miljoen extra op tafel komen, vooral voor de benoeming van twee extra jobcoaches en voor een zogenaamde implementatiemanager.

Dat blijkt uit het Plan van Aanpak ‘Werken, werken aan en meedoen’, dat het college van B & W aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

De aandacht richt zich vooral op rond de 300 inwoners per jaar met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente gaat intensief met deze mensen aan de slag, onder meer door het voeren van frequente en persoonlijke gesprekken en een stevig trainings- en coachingsprogramma. De klantmanagers, de ambtenaren die het contact onderhouden met deze uitkeringontvangers, zullen hiervoor extra worden geschoold.

Lokale ondernemers

Ook de groep van 50 tot 70 mensen in de bijstand die een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt hebben, krijgen meer ondersteuning om een betaalde baan te vinden. Vooral door een betere samenwerking met lokale ondernemers en door het ontwikkelen van werkgerichte trainingen zouden deze mensen een baan moeten vinden.

De gemeente heeft niet de illusie dat alle inwoners die nu in de bijstand zitten aan werk kunnen worden geholpen. Een deel van hen, rond de 140 uitkeringsgerechtigden, blijft op de bijstand aangewezen, omdat werken voor hen door zwaarwegende persoonlijke omstandigheden niet mogelijk is. Het bestand telt daarnaast 23 inwoners waarvan is vastgesteld dat voor hen de arbeidsmarkt helemaal niet meer bereikbaar zal zijn.

Toch wordt ook deze groep niet losgelaten. De bedoeling is dat ook deze inwoners meedoen aan de samenleving door middel van (arbeidsmatige) dagbesteding of vrijwilligerswerk. Zij krijgen ondersteuning om de kwaliteit van leven te verbeteren en om persoonlijke barrières weg te nemen, aldus het Plan van Aanpak.

Alleenstaande ouders

In de komende periode wil de gemeente ‘vol inzetten’ op de groep alleenstaande ouders. Er moet goede voorlichting komen over de kansen op financiële vooruitgang, de gemeente gaat afspraken maken met kinderopvangorganisaties en scholen voor tussenschoolse opvang en er komt een betere aanpak van schulden in de gezinnen.

Ook voor vergunninghouders komt er extra ondersteuning. Pijnacker-Nootdorp wil vooroplopen met het sneller en dichterbij organiseren van les in de Nederlandse taal. Samen met Rijswijk, Delft, Midden-Delfland en Westland gaat de gemeente een pilot uitvoeren waarbij voor vergunninghouders die in de gemeente komen wonen binnen zes weken een plan wordt opgesteld en afspraken worden gemaakt over de inburgering. Het leren van de taal, zo mogelijk direct gekoppeld aan werk, is daarin het belangrijkste onderdeel.

Discussie over participatie

Wethouder Hanneke van de Gevel kreeg voor de zomer de aanbevelingen uit de discussie met lokale ondernemers.

In het Plan van Aanpak zijn verschillende aanbevelingen overgenomen van de discussie over participatie met lokale ondernemers, die in mei van dit jaar was georganiseerd op initiatief van verschillende fracties in de gemeenteraad. In die bijeenkomst bleek dat ondernemers in Pijnacker-Nootdorp over het algemeen best een bijdrage willen leveren om inwoners vanuit de bijstand aan het werk te krijgen. Maar de gemeente moet hen daarvoor wel een betere ondersteuning geven. Ook werd geadviseerd dat jobcoaches eerder met ondernemers in gesprek kunnen gaan om te zien of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen worden ingezet.

Wethouder Hanneke van de Gevel, die de adviezen van de ondernemers kort voor de zomer in ontvangst nam, heeft de aanbevelingen ter harte genomen. Op verschillende manieren wordt de samenwerking met werkgevers verbeterd. Ook is een belangrijke wens van de ondernemers om één aanspreekpunt binnen de gemeente te krijgen, al gerealiseerd. Op de uitvoeringsafdeling is een medewerker benoemd als schakel tussen de klantmanagers, het werkgeversservicepunt en de lokale ondernemers.

Wetenschappelijk onderzoek

Pijnacker-Nootdorp sluit in de komende vier jaar aan bij wetenschappelijk onderzoek, dat door de Erasmus Universiteit in Rotterdam wordt uitgevoerd naar de effectiviteit van reïntegratie. Met de universiteit is afgesproken dat zij de leer- en innovatieprocessen in de uitvoering in de komende jaren zal onderzoeken en ondersteunen. De gemeente trekt voor deze ondersteuning jaarlijks 20.000 euro uit.

Als het Plan van Aanpak succesvol blijkt te zijn, dan kunnen veel mensen die nu een uitkering ontvangen in de komende jaren dus uitstromen naar een betaalde baan. Maar daarvoor wordt ook van hen wel het een en ander gevraagd. “Wij verlangen van onze inwoners dat zij werken aan het overwinnen van hun barrières en kansen benutten die hen in staat stellen (op termijn) weer in eigen levensonderhoud te voorzien”, schrijft wethouder Hanneke van de Gevel in het stuk. Even verderop: “Wanneer blijkt dat er sprake is van onwil, wordt gewerkt aan het wegnemen van weerstand. Als een deelnemer echt niet wil en blijft tegenwerken komt sanctioneren in beeld.” En: “Dit laatste is geen wassen neus.”

De controle van bijstandsontvangers door middel van handhaving was tot nu toe uitbesteed aan de gemeente Zoetermeer. Pijnacker-Nootdorp heeft dat contract opgezegd en heeft zelf een handhaver aangesteld. Ook komt er een uitvoeringsplan voor de handhaving.

Lees ook: Van den Heuij: Veel adviezen overgenomen’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *