‘Niemand verplicht aan het warmtenet’

Pijnacker-Nootdorp heeft nog steeds als ambitie dat in 2050 alle huishoudens ontkoppeld zijn van fossiel aardgas en dat er dan geen fossiele brandstoffen meer worden gebruikt. De uitstoot van CO2 moet dan zijn gereduceerd tot nul. Het energietransitieplan dat dit mogelijk moet maken wordt volgende maand in de gemeenteraad besproken.

Tijdens de oordeelvormende raadsvergadering van donderdagavond gaf ambtenaar Eric Bulten namens het college alvast een presentatie van de plannen. Uitgangspunt: het moet voor alle inwoners haalbaar en betaalbaar zijn en iedereen moet mee kunnen doen.

De gemeente doet in de komende tijd al ervaring op in Klapwijk: de eerste wijk die, met een stevige subsidie van het rijk, zoveel mogelijk van het gas wordt gehaald. Daarna zal per wijk in kaart moeten worden gebracht wat daar precies nodig en mogelijk is, onder andere afhankelijk van het type woningen. In elke wijk zullen de bewoners daar bij worden betrokken, verzekerde Bulten.

Besparen op energie

In het transitieplan wordt zowel voor warmte als voor elektriciteit de koers beschreven die nodig is om de doelstellingen te kunnen halen. In beide gevallen is het belangrijk om zoveel mogelijk te besparen op energie want wat je niet nodig hebt, hoef je ook niet op te wekken, aldus Bulten. Reductie dus van de hoeveelheid warmte en elektriciteit die nodig is. Vooral in de glastuinbouw is daar in de komende jaren veel winst te behalen, maar ook in woningen zijn er nog veel mogelijkheden. Wel is het zo dat isoleren, vooral van oudere woningen, erg duur is: dat verdient zich niet altijd terug.

In het energietransitieplan gaan de gemeente er vanuit dat er zowel bij warmte als bij elektriciteit lokaal veel duurzaam opgewekt kan worden. Geothermie speelt daarin een belangrijke rol, maar ook het gebruik van warmtepompen en zonnecollectoren. Op het gebied van elektriciteit kan rond 2050 vanuit duurzame bronnen zo’n 62% lokaal worden opgewekt. Daarbij gaat het vooral om zonnepanelen op daken, maar ook op land: drijvende zonnepanelen op waterbassins bij de glastuinbouw, zonnepanelen op parkeerconstructies en ook verticaal, zoals bij de geluidswal langs de N470. Met windenergie wordt voorlopig geen rekening gehouden in Pijnacker-Nootdorp.

Niet realistisch

Verschillende fracties wilden na de presentatie meer weten over de kosten die inwoners zullen moeten maken om hun woningen aan te sluiten op een warmtenet of om hun woning te voorzien van een warmtepomp. Bulten was daar helder in: de bedragen van 20- tot 40.000 per woning die soms worden genoemd zijn niet realistisch, omdat inwoners dat simpelweg niet kunnen of willen betalen. Als zulke bedragen er uit komen, dan doen bewoners niet mee. En de gemeente kan niemand dwingen, verzekerde hij. “We kunnen als gemeente niemand verplichten om zijn woning aan te sluiten op een warmtenet. Er zal dus een goed aanbod moeten liggen, anders krijg je de bewoners niet mee.”

Maar wat als een groot deel van een wijk wél overgaat en vijf procent wil aardgas blijven gebruiken, blijft er dan voor heel weinig mensen toch gas door de buizen stromen?, wilde Ben Glaser (EA) weten. Bulten: “Op dit moment nog wel, want er is een leveringsverplichting voor aardgas. Of dat in de toekomst ook altijd zo zal blijven, dat is landelijk beleid, daar gaan we als gemeente niet over.”

Veel reacties

De fractie van Gemeentebelangen had in de afgelopen dagen de inwoners van Pijnacker-Nootdorp uitgenodigd om mee te kijken met de raadsvergadering en om na afloop met hun reacties te komen. Aan die oproep is gehoor gegeven: al tijdens de raadsvergadering en direct na afloop kwamen meer dan honderd reacties bij de fractie binnen. Initiatiefnemer Bernard Minderhoud: “99,9 procent van de reacties komt tot nu toe van inwoners die het gas willen behouden. En er komen ook mails binnen van mensen die een warmtepomp hebben en die klagen over de hoge kosten.”

In de raadscyclus in mei wordt het energietransitieplan verder behandeld in de gemeenteraad. Als het eenmaal is vastgesteld, dan wordt gewerkt aan het uitvoeringsprogramma en aan concrete plannen per wijk. Ook zal elke twee jaar worden bekeken of er een bijstelling nodig is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *