P-N komt lang niet aan norm van minister De Jonge

Het aantal sociale huurwoningen in Pijnacker-Nootdorp blijkt nog lager te zijn dan wat tot nu toe werd aangenomen. Uit de jongste woningbouwmonitor van de gemeente blijkt dat van de woningvoorraad van bijna 22.000 huizen (per 1 januari van dit jaar) slechts 17% valt onder de sociale huur, met een maximale huurprijs van € 763,47 per maand.

Maar het percentage huurwoningen dat bereikbaar is voor mensen met een minimum inkomen is nog veel kleiner, blijkt uit de verdeling van de corporatiewoningen.

Dat het er niet best uitziet met het percentage sociale huur in Pijnacker-Nootdorp is al jaren bekend. De gemeente voldoet dan ook op geen stukken na aan de norm die minister De Jonge van Volkshuisvesting deze zomer in zijn nota ‘Een thuis voor iedereen’ noemde. Daarin staat dat gemeenten ernaar moeten streven dat dertig procent van het woningbestand bestaat uit sociale huurwoningen.

Schrijnender

Als je kijkt naar de onderverdeling van de sociale huurwoningen die in het bezit zijn van de corporaties, dan blijken de cijfers in Pijnacker-Nootdorp nog veel schrijnender te zijn. Voor gezinnen met een minimum inkomen zijn woningen met een huurprijs tot € 763 per maand volstrekt onbetaalbaar. Zij komen bij inschrijving voor deze huurwoningen tot de zogenaamde liberalisatiegrens helemaal niet in aanmerking. Voor gezinnen met een laag inkomen zijn alleen de woningen tot de zogenaamde 1e en de 2e aftoppingsgrens bereikbaar. Dat zijn huizen met een maximale huur van resp. € 633 tot 678 per maand.

Slechts negen procent van de woningvoorraad in Pijnacker-Nootdorp valt onder die twee aftoppingsgrenzen. Acht procent van de woningvoorraad heeft de liberalisatiehuurprijs van € 678 tot € 763.

Moties

Om de achterstand van het aantal sociale huurwoningen enigszins in te lopen diende de fractie van Eerlijk Alternatief vorige maand bij de behandeling van de Najaarsnota en de meerjarenbegroting een motie in met als doel om te onderzoeken of in de komende jaren méér dan dertig procent sociaal kan worden gerealiseerd. Maar die werd verworpen: alleen de fracties van EA en PvdD stemden voor, de overige fracties hadden er geen behoefte aan.

Wel werd een motie van Progressief Pijnacker-Nootdorp en de Partij voor de Dieren aangenomen die als doel had om echt het afgesproken percentage van 30% sociaal te realiseren en dit vast te leggen in de bestemmingsplannen.

In het raadsakkoord dat de fracties na de verkiezingen met elkaar afspraken, was al vastgelegd dat bij woningbouwprojecten minimaal dertig procent moet bestaan uit sociale huurwoningen. In de Monitor Wonen wordt dat percentage voor de komende jaren ook verwacht. Tot en met 2026 worden er in Pijnacker-Nootdorp volgens de huidige planning 1655 woningen bijgebouwd, waarvan er 605 onder de grens van € 763 per maand zullen vallen. Dat is inderdaad ruim dertig procent.

Maar ook dan zullen flink wat van die sociale huurwoningen niet bereikbaar zijn voor inwoners met een laag inkomen.

Infographic Monitor Wonen

De voor de sociale huursector meest relevante grafieken uit de Monitor Wonen bij elkaar gezet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *