Visie en missie

VISIE

In het medialandschap waarin de plaatselijke informatievoorziening sterk te lijden heeft van bezuinigingen bij lokale en regionale media en van versnippering in het media-aanbod, is er in Pijnacker-Nootdorp behoefte aan een actieve publieke lokale omroep die zich specifiek richt op de eigen gemeente, op de kernen die samen Pijnacker-Nootdorp vormen en op zijn inwoners.

Het bieden van informatie over een breed palet van onderwerpen die voor de inwoners van belang zijn, zichtbaar en hoorbaar maken van activiteiten en evenementen en ruimte bieden voor een open discussie over elkaars standpunten en opvattingen dragen bij aan de saamhorigheid van de lokale gemeenschap, gemeenschapsgevoel en participatie, kennis over en van elkaar en wederzijds begrip. De omroep vormt op deze manier een belangrijke samenbindende factor in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

MISSIE

Pijnacker-Nootdorp Actueel stelt zich ten doel om als lokale publieke omroep voor Pijnacker-Nootdorp een zo breed mogelijk aanbod te verzorgen van actueel nieuws en de achtergronden daarvan, informatie over activiteiten van organisaties, verenigingen en in wijken, verslaggeving van culturele- en sportevenementen en educatie. Deze programmering wordt aangeboden via de verschillende mediakanalen die ons ter beschikking staan: tv, radio en online.

Met dit media-aanbod is Pijnacker-Nootdorp een belangrijke schakel in de lokale informatievoorziening. De programmering is pluriform, onafhankelijk, kritisch, vrij van politieke en commerciële invloeden en is gebaseerd op professionele journalistieke standaarden als objectiviteit, scheiding van feiten en meningen en controleerbaarheid.

Ook wil Pijnacker-Nootdorp Actueel een actieve rol spelen in de verbindende functie als zogenaamde ‘hyperlocal’: het bevorderen van de sociale cohesie in de kleinere gemeenschappen in de dorpen die samen de gemeente Pijnacker-Nootdorp vormen.

Daarnaast is Pijnacker-Nootdorp Actueel een platform voor verenigingen, instellingen en andere groepen die vanuit hun achtergrond een eigen inbreng hebben in de programmering, die zelf (onderdelen van) programma’s of rubrieken verzorgen of daar bouwstenen voor aandragen, op dusdanige wijze dat de lokale omroep een levend onderdeel vormt van de lokale samenleving. De omroep faciliteert en ondersteunt initiatieven die vanuit de samenleving worden aangedragen. Burgerjournalistiek krijgt hierdoor een professioneel platform.