Wat gaat het kosten?

Octantschool Regenboog wordt samengevoegd met de kinderopvang in een nieuw IKC. De nieuwbouw vergt een investering van zo’n, 3,9 miljoen euro.

Met de ontwikkeling van het Hart van Nootdorp zijn aanzienlijke bedragen gemoeid. De vervangende nieuwbouw voor het Integraal Kindcentrum Regenboog en de nieuwe Jan Janssen-sporthal vergen vele miljoenen. Met de jaarlijkse kapitaallasten van die investeringen zal in de komende jaren rekening moeten worden gehouden in de meerjarenbegrotingen van Pijnacker-Nootdorp.

De precieze bedragen die met de plannen zijn gemoeid zijn nog niet bekend, maar in januari vorig jaar zijn bij het principebesluit door de gemeenteraad al wel bedragen op tafel gekomen. Zo werd het investeringsbudget voor de nieuwbouw van het integraal kindcentrum toen geraamd op 3,9 miljoen euro. Dat is 1,4 miljoen meer dan het bedrag waar eerder al rekening mee werd gehouden, toen nog uit werd gegaan van renovatie van kindcentrum Regenboog op zijn huidige locatie.

De nieuwbouw van de Jan Janssenhal kost ook wat. In januari vorig jaar, toen de gemeenteraad het besluit nam tot nieuwbouw in plaats van renovatie van de oude hal, werd uitgegaan van een investering van bijna 4,3 miljoen (bij een sporthal met twee zaaldelen) of bijna 4,5 miljoen (drie zaaldelen).

Het is niet zo dat de gemeente dergelijke bedragen in een keer uit de reserves haalt. Voor zulke investeringen worden leningen afgesloten en wordt de afschrijving berekend, wat vervolgens leidt tot kapitaallasten die gedurende twintig tot veertig jaar op de begroting staan.

Geheimhouding

Of de keuze die de gemeenteraad volgende maand moet maken uit de twee scenario’s gevolgen heeft voor de totale kosten van het project, is niet duidelijk. Wel staat vast dat bij het scenario waarbij de Jan Janssenhal op zijn eigen plek wordt teruggebouwd, 455.000 euro extra nodig is omdat twee jaar lang een tijdelijke sporthal moet worden gebruikt.

Verder is ook niet bekend wat de gevolgen zijn voor de grondopbrengst die de gemeente nu berekent. De gemeenteraad krijgt deze informatie wel, maar mag daar in het openbaar niets over zeggen. Voor de financiële bijlage bij de onderzochte scenario’s is door het college geheimhouding opgelegd. Dat wordt gedaan om projectontwikkelaars die nodig zijn voor de woningbouw niet op voorhand wijzer te maken dan ze zijn, als het om de grondkosten gaat.