Wellicht meer woningen langs metrotracé

Het college van B & W laat onderzoeken of er in het Centrumlijn-gebied, vlakbij metrostation Pijnacker-Zuid, nog meer woningen kunnen worden gebouwd dan waar tot nu toe vanuit was gegaan. Door verdichting van het woningbouwprogramma is het misschien mogelijk om niet 410 nieuwe huizen te bouwen, maar 500. Dan zouden er ook meer sociale huurwoningen kunnen komen; daar is in Pijnacker-Nootdorp schreeuwende behoefte aan.

Op de twee bouwlocaties in het gebied worden naast goedkope huurhuizen veel woningen voor starters op de woningmarkt en appartementen voor senioren gebouwd. Centrumlijn-Noord ligt tussen de Klapwijkseweg en het tracé van de E-lijn, en Centrumlijn-Zuid ligt aan de andere kant van de Hofpleintunnel, in het gebied tussen de Oude Klapwijkseweg en het tracé van de metro.

Rijkssubsidie

Of het lukt om méér woningen in het gebied te bouwen is nog niet zeker, zegt wethouder Frank van Kuppeveld. “Ik heb het voorstel nog niet gezien; de ambtenaren zijn er nog mee bezig. Maar als we door verdichting van het programma meer huizen zou kunnen bouwen zónder dat de ruimtelijke kwaliteit daardoor wordt aangetast, dan zou dat erg mooi zijn. We komen dan in aanmerking voor een rijkssubsidie voor de bouw van sociale woningen.”

De subsidieregeling waar Van Kuppeveld op doelt is de woningbouwimpuls van het Rijk waarmee gemeenten worden gestimuleerd om meer goedkope huurwoningen te bouwen. “Het realiseren van sociale woningbouw kost je als gemeente altijd geld, dus als je een paar miljoen subsidie zou krijgen, dan is dat mooi meegenomen. Maar daar kom je als gemeente alleen maar voor in aanmerking bij een project van 500 woningen of meer.”

Niet hoger

De mogelijke opschaling van het project wordt genoemd in de voortgangsrapportage van alle projecten die binnen de gemeente onderhanden zijn. Of het echt kán zal nog moeten blijken, want hoger bouwen wil Pijnacker-Nootdorp op die plek sowieso niet. “Misschien kunnen we extra ruimte creëren door wat met de verschillende woningtypen te schuiven. Als we bijvoorbeeld iets meer woningen voor jongeren zouden bouwen, dan kun je net iets meer. En misschien ook een klein beetje minder in het middensegment.”

De gemeenteraad stelde onlangs de gebiedsvisie voor de Centrumlijn vast. Hierna moet het bestemmingsplan nog worden aangepast, dus mogelijkheden voor discussie in de raad en voor inspraak door omwonenden zijn er voldoende. Maar eerst onderzoeken of het daadwerkelijk kan, zegt Van Kuppeveld. “Als dat zo blijkt te zijn, dan gaan we daarmee natuurlijk eerst langs de gemeenteraad.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *